Regulamin serwisu

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego madwokaci.pl, składania zamówień na produkty dostępne w naszym Sklepie, wysyłania zamówionych towarów, płatności za zamówione towary, rezygnacji z zamówienia, odstąpienia od umowy oraz składania i rozpatrywania reklamacji.

 

 1. Informacje o usługodawcy
  • Serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem pl zawiera informację na temat prowadzonej przez właściciela działalności dotyczącej świadczenia usług prawniczych oraz umożliwia dokonywanie zakupów usług i produktów za pośrednictwem Internetu. Serwis jest własnością: adwokata Tomasza Majkowcza, NIP: 7431859400, ul. Mińska 23 lok. 55, 03-808 Warszawa;
  • Dane kontaktowe: kancelaria@madwokaci.pl, tel. + 48 692 479 841, adres do korespondencji: skr. poczt. nr 44, 00-997 Warszawa UP 92;
 2. Definicje
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem pl/sklep;
  • Sprzedawca – osoby wskazane w pkt 1 Regulaminu;
  • Przedsiębiorca – podmiot nie będący konsumentem, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, korzystający z serwisu lub Sklepu wyłącznie w celach bezpośrednio związanych ze swoją działalnością  gospodarczą, zawodową lub zarobkową;
 3. Zamówienia
  • Zamówienia w Sklepie składane są w języku polskim. Składanie zamówienia następuje poprzez wybór zamawianego produktu i wypełnienie formularza z danymi do przesyłki lub umożliwiających przekazanie zamawiającemu treści cyfrowych (np. adres e-mail).
  • Zamówienia realizujemy na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz za granicą. W przypadku przesyłki za granicę wymagana jest płatność z góry.
 4. Ceny
  • Ceny podane na stronach Sklepu produktów oferowanych dla Konsumentów zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.
  • W przypadku produktów oferowanych dla Przedsiębiorców dopuszczalne jest podanie cen netto tj. cen nieuwzględniających podatku VAT. W takiej sytuacji końcowa cena zawierająca podatek VAT zostanie podana najpóźniej przed potwierdzeniem zamówienia przez zamawiającego.
  • Obowiązują ceny ofertowe z chwili złożenia zamówienia.
 5. Wysyłka
  • Wysyłka produktu następuje w terminie do 7 dni roboczych.
  • W przypadku płatności on-line czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  • Sprzedawca wysyła towary na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicę.
  • Koszty wysyłki podane są na stronach Sklepu.
 6. Abonament
  • Jeżeli dana usługa jest oferowana w ramach subskrypcji czasowej jest to forma świadczenia usługi abonamentowej. Przez abonament rozumie się prawo do korzystania z określonej usługi oferowanej przez Sprzedawcę przez czas określony w umowie.
  • Umowy w ramach abonamentu zawierane są na czas określony 1 roku, chyba że na stronach Sklepu znajduje się inna informacja.
  • Kupujący zobowiązany jest do opłacenia opłaty abonamentowej za cały okres trwania umowy z góry, chyba że na stronach Sklepu znajduje się inna informacja.
  • Kupujący ma prawo do wypowiedzenia umowy abonamentowej najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu, na który umowa została zawarta, ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania umowy. Wypowiedzenie umowy nie stanowi podstawy do zwrotu otrzymanego przez Sprzedawcę wynagrodzenia.
  • W przypadku braku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, umowa zostaje automatycznie przedłużona na kolejny taki sam okres subskrypcji.
  • Zamawiający otrzyma przypomnienie o zbliżającym się końcu trwania umowy na 30 dni przed jej zakończeniem.
  • W przypadku braku płatności abonamentu Sprzedawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Płatności
  • Płatności można dokonać przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, przy pomocy płatności on-line, kartą płatniczą lub gotówką „przy odbiorze”. W przypadku produktów oferowanych w postaci cyfrowej płatność musi nastąpić przed wysyłką zamówionego produktu.
  • Podmiotem świadczącym płatności on-line jest podmiot wskazany na stronach Sklepu.
  • Akceptujemy następujące karty płatnicze: Visa, Visa Elektron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
  • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego albo Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • Jeżeli kupujący nie wybierze formy płatności „przy odbiorze” i płatność za zamówiony towar nie nastąpi maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane i nie będzie realizowane. Kupujący otrzyma od Sprzedawcy e-maila z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.
  • W przypadku usług lub produktów oferowanych w ramach subskrypcji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty abonamentowej określonej na stronach Sklepu.
 8. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy
  • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  • Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia:

dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 • Do zachowania terminu przez Kupującego wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wiadomość taką można wysłać na adres e-mail: kancelaria@madwokaci.pl.
 • Odstąpić od umowy można również w formie pisemnej korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 • Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 • Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

– świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

– w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

– zawartej w drodze aukcji publicznej;

– o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Zwroty
  • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
  • Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa, a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
  • W razie dokonania zwrotu Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. Rękojmia
  • Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.
  • Jeżeli kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
  • Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
  • Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
  • Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
  • Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  • Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
  • Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  • Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  • Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
  • Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
  • Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
  • Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą pod adres skr. poczt. nr 44, 00-997 Warszawa 92.
  • Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
  • Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do zgłoszonej w ramach rękojmi reklamacji.
  • Reklamacje można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną pod adresem e-mail kancelaria@madwokaci.pl lub listownie pod adresem: skr. poczt. nr 44, 00-997 Warszawa 92.
 2. Odpowiedzialność
  • Sprzedawca zobowiązuje się doświadczenia usług i dostarczenia zamówionych towarów przy zachowaniu należytej staranności.
  • W przypadku produktów oferowanych na stronach Sklepu będących wzorami dokumentów prawniczych, w szczególności regulaminów, polityk lub oświadczeń prawnych, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wad prawnych produktu. Przez wadę prawną produktu rozumie się jego niezgodność z bezwzględnie obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, która powstała z wyłącznej winy Sprzedawcy oraz istniejącą na dzień zawarcia umowy sprzedaży danego wzoru dokumentu, która wywołała bezpośrednią szkodę w majątku kupującego/zamawiającego, stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego lub ostateczną decyzją administracyjną, pod warunkiem zgłoszenia tej szkody Sprzedawcy w terminie 1 roku od dnia zawarcia umowy sprzedaży danego wzoru dokumentu („Wada prawna”).
  • Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje utraconych korzyści. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia otrzymanego za dany produkt, zaś w zakresie innym niż Wada prawna odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest wyłącznie do winy umyślnej.
  • Sprzedawcy nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia o charakterze siły wyższej.
  • Sprzedawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanego zawodu adwokata, na kwotę 100 000 euro.
  • Wszelkie roszczenia Przedsiębiorców mogą być dochodzone wyłącznie od ubezpieczyciela i z polisy OC, o której mowa w pkt pwyżej. Sprzedawca zobowiązuje się podać na żądanie klienta dane umowy ubezpieczenia oraz ubezpieczyciela.
  • Wszelkie opinie podane na strona serwisu mają charakter prywatnych opinii ich autorów i nie stanowią opinii prawnych w rozumieniu przepisów ustawy o adwokaturze lub ustawy o radcach prawnych. W celu uzyskania opinii prawnej użytkownicy Serwisu powinni skontaktować się z właścicielami Serwisu w celu zawarcia stosownej umowy zlecenia.
  • Przedsiębiorca dokonujący zakupu wzorów dokumentów przyjmuje do wiadomości, że dokumenty te stanowią jedynie wzór, którego treść należy dostosować do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Ryzyko posługiwania się dokumentami zakupionymi na stronach Sklepu i dostosowania ich do faktycznej działalności przedsiębiorstwa ponosi dany Przedsiębiorca. Tym samym sprzedawca nie zapewnia, że treść zakupionych wzorów dokumentów czy też innych treści cyfrowych będzie dostosowana do potrzeb indywidualnego przedsiębiorstwa.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie wzorów dokumentów osobom trzecim.
  • Niezależnie od postanowień pkt powyżej zakazane jest udostępnianie osobom trzecim lub inne rozpowszechnianie wzorów dokumentów zakupionych na stronach naszego Sklepu.
 3. Licencja
  • Z chwilą przekazania zamawiającemu dostępu do wzorów dokumentów prawniczych oferowanych w Sklepie zamawiający staje się uprawniony do użycia dokumentu w jednym serwisie.
  • Wykorzystywanie wzorów dokumentów oferowanych w Sklepie w większej liczbie serwisów wymaga wykupienia dodatkowej licencji.
  • Licencja jest udzielana bezterminowo.
  • Licencja nie obejmuje praw zależnych, a także prawa do sublicencji.
  • Licencja upoważnia zamawiającego do wykorzystywania wzorów dokumentów wyłacznie na własne potrzebny i zakazane jest udostępnianie ich osobom trzecim. W przypadku naruszenia tego zakazu podmiot lub osoba, która dopuściła się tego naruszenia zapłaci solidarnie na rzecz Sprzedawcy karę umową w wysokości trzykrotności ceny danego produktu aktualnej na dzień ujawnienia danego naruszenia, za każdy przypadek naruszenia. Uprawnienia do dochodzenia kary umownej nie wyłączna uprawnienia do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary
 4. Załącznik – wzór oświadczenia o odstąpieniu

Adresat adwokat Aneta Majkowycz oraz adwokat Tomasz Majkowycz,

Adres do korespondencji: skr. poczt. nr 44, 00-997 Warszawa 92

–  Ja/My ……………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……………………..

–  Data zawarcia umowy…………. /odbioru ………………..

–  Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………..

–  Adres konsumenta(-ów): …………………………

–  Podpis konsumenta(-ów)

–  Data

(*) Niepotrzebne skreślić