W dniu 30 września 2022 Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wydał względem Gatin Noble Bank SA decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji. W konsekwencji działalność banku zostanie do Banku BFG S.A.

Jak wynika z komunikatu BFG dla klientów nic się nie zmienia. Klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mając dostęp do swoich wszystkich oszczędności w placówkach oraz przez bankowość internetową i aplikację mobilną.

Jednak – jak dalej głosi komunikat – kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank S.A., jednak sytuacja kredytobiorców mających hipoteczne kredyty walutowe w zakresie ich obsługi również nie ulega zmianie: należy je spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków. Polecenia przelewu z przeniesionych rachunków bankowych będą dalej realizowane, a klienci posiadający kredyty hipoteczne w walutach obcych będą obsługiwani bez zmian.

Jak ocenia decyzję o restrukturyzacji adwokat Tomasz Majkowycz?

„W mojej ocenie brak przeniesienia kredytów frankowych do nowego banku jest bardzo niekorzystne dla klientów, który mają względem banku roszczenia o zwrot nadpłaconych rat kredytu. Praktyczne pozbawienie banku majątku i pozostawienie z nim wyłącznie kredytów frankowych może doprowadzić do sytuacji, w której klienci banku nie będą w stanie odzyskać swoich pieniędzy. Podobnie było w przypadku Idea Banku, który po kilkunastomiesięcznej restrukturyzacji ogłosił finalnie upadłość. Rodzi to przede wszystkim pytanie o sens dalszego spłacania rat kredytów frankowych, w szczególności gdy suma rat kapitału i odsetek przewyższa już otrzymany przed laty kredyt.” – komentuje mec. Tomasz Majkowycz, wspólnik zarządzajacy w naszej kancelarii.

Nasza kancelaria uzyskała korzystny dla Frankowiczów wyrok przeciwko mBankowi SA w sprawie prowadzonej przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (sygn. akt: VI C 2876/19).

Z uwagi na nieważność umowy kredytu sąd przyznał naszym klientom kwotę ponad 70 000 zł.

Sprawę prowadził adwokat Tomasz Majkowycz, wspólnik zarządzający naszej kancelarii.

W dniu 27 września 2022 Sąd Okręgowy w Łodzi na skutek apelacji przygotowanej przez naszą kancelarię zmienił wcześniejszy niekorzystny dla Frankowiczów wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i przyznał Frankowiczom od Santander Banku Polska SA kwotę ponad 42 000 zł tytułem zwrotu części rat kredytu frankowego.

Sprawa toczyła się pod sygn. akt III Ca 456/21.

Klientów banku reprezentował adwokat Tomasz Majkowycz, wspólnik zarządzający naszej kancelarii.

 

W dniu 6 września 2022 r. zakończyliśmy prawomocnie sprawę kredytu frankowego zawartego w Getin Noble Banku S.A., gdzie Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że bank w całości przegrał proces (Sygn. akt: XXVII Ca 1574/20).

Nasz klient dochodził od banku zwrotu rat kredytu z uwagi na to, że umowa jest nieważna. Bank w toku sprawy dokonał potrącenia swoich roszczeń o zwrot wypłaconego klientowi kapitału z roszczeniami klienta o zwrot rat, w wyniku czego obie wierzytelności wzajemnie wygasły. Zgodnie ze sztuką w takiej sytuacji należało cofnąć pozew. Jednak to strona pozwana powinna zostać uznana za stronę przegrywającą, co implikuje koniecznością obciążenia jej kosztami procesu.

Stronę przegrywającą proces wskazuje treść wyroku – jest nią powód, gdy żądanie zostało oddalone, a pozwany, jeżeli jego obrona okazała się bezskuteczna i powództwo zostało uwzględnione. Powód jest stroną przegrywającą także wtedy, gdy jego roszczenie wygasło w toku postępowania na skutek spełnienia świadczenia, a mimo to popierał on nadal powództwo, które zostało oddalone. Wyjątkowo, jeżeli pozwany – spełniając świadczenie – poddaje się żądaniu, a powód cofa pozew, dopuszcza się możliwość przyznania kosztów powodowi, jako stronie wygrywającej. Dotyczy to jednak sytuacji, w której powód cofnął pozew, a postępowanie zostało umorzone” – uznał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 24 listopada 2017 r., sygn. akt III CZP 67/17.

Sąd Okręgowy w całości podzielił ww. stanowisko i obciążył bank kosztami procesu.

Klienta reprezentował adwokat Tomasz Majkowycz, wspólnik zarządzający w naszej kancelarii.

40 000 euro – taką kwotę odzyskaliśmy dla naszego klienta od jednej z cypryjskich firm inwestycyjnych.

Nasz klient kilka miesięcy temu poczynił za namową pracowników brokera nietrafione inwestycje na kwotę kilkudziesięciu tysięcy euro. Następnie klient poprosił nas o pomoc w odzyskaniu środków.

Na skutek skargi wystosowanej do Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, którą przygotowała adwokat Aneta Majkowycz oraz zainicjowania procesu reklamacyjnego u brokera, udało się dojść do porozumienia z firmą inwestycją, czego efektem było podpisane porozumienie opiewające na kwotę 40 000 euro.

Cały proces był prowadzony w języku angielskim przed cypryjskimi organami nadzoru oraz firmą inwestycją.

Ponieważ zawarte porozumienie zawiera klauzulę poufności nie możemy informować o innych szczegółach sprawy.

 

  • Tego deszczenie nie było! Unieważnienie umowy kredytu CHF w 20 minut!
  • Tyle czasu potrzebował  sąd żeby na pierwszej rozprawie wydać wyrok unieważniający umowę kredytu frankowego zawartą w BOŚ Banku.
  • Wyrok zapadł w dniu 7 września 2022 przed Sądem Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt XXVIII C 3613/21.
  • Frankowiczów reprezentował Adw. Tomasz Majkowycz – wspólnik zarządzający w Majkowycz Adwokaci.
  • Osoby posiadające kredyt frankowy zapraszamy do przesłania swojej umowy kredytu w celu przeprowadzenia bezpłatnej analizy.
  • Po zapoznaniu się z umową przedstawimy możliwości działania w Twojej sprawie!

Sąd Okręgowy w Warszawie już wielokrotnie powołując się na postanowienia Rozdziału 8 § 51 Części Ogólnej Umowy kredytu frankowego zawartej w PKO BP SA przekazywał wpływające do niego sprawy do sądów właściwych według miejsca położenia nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Przypomnijmy, że zgodnie z ww. punktem umowy kredytu to właśnie sąd, w którego okręgu jest położona nieruchomość jest właściwy do rozpoznawania sporów z bankiem.

Czytaj więcej

Rosnące stopy procentowe przyczyniły się do uchwalenia przepisów ustawy o finansowaniu społecznościowym i pomocy kredytobiorcom. Zgodnie z przepisami, które wejdą w życie 28 lipca kredytobiorcy będą mogli składać wnioski o wakacje kredytowe.

Czytaj więcej

1 2 3 5