Alternatywne spółki inwestycyjne (ASI)

Czym jest ASI?

ASI jest instytucją wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. ASI może służyć również jako wehikuł inwestycyjny z uwagi na to, że ASI jest zwolnione z CIT w przypadku osiągnięcia dochodów ze zbycia udziałów lub akcji.

Chcesz porozmawiać? Zadzwoń do nas +48 692 479 841

Zakres usług

Zajmujemy się tworzeniem i obsługą alternatywnych spółek inwestycyjnych. W ramach świadczonych przez nas usług inwestorzy mogą liczyć na:

– reprezentacje w postępowaniu przed KNF
– doradztwo przy tworzeniu statutu i polityki inwestycyjnej ASI
– wsparcie przy pozyskiwaniu kapitału przez ASI
– bieżącą pomoc prawną
– pomoc przy realizacji obowiązków AML
– spełnienie obowiązków sprawozdawczych
– przygotowanie umów inwestycyjnych

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są modele zarządzania ASI?

Wyróżnia się dwa modele: zarządzający wewnętrznie (tylko ASI) i zarządzający zewnętrznie (ZASI). W tym pierwszym przypadku cała struktura ASI zamyka się w ramach jednej spółki, która jest równocześnie zarządzającym (dotyczy spółek kapitałowych). Z kolei w ZASI dochodzi do rozdzielenia ASI i zarządzającego, przez co konieczny jest udział minimum dwóch spółek (dotyczy spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych).

Jakie są formy działalności ZASI?

W przypadku zarządzającego zewnętrznie działalność można prowadzić jako spółka komandytowa, której jedynym komplementariuszem jest ZASI (spółka kapitałowa) lub spółka komandytowo-akcyjna, której komplementariuszem jest ZASI.

Czy ASI może zastąpić spółkę komandytową?

Nie. Alternatywna spółka inwestycyjna – jak sama nazwa wskazuje – może prowadzić wyłącznie działalność inwestycyjną. Oznacza to, że nie można połączyć funkcji inwestycyjnej z prowadzeniem działalności gospodarczej, a wszystkie wpłaty dokonywane przez inwestorów muszą być przeznaczane na działalność inwestycyjną.

Kiedy można prowadzić działalność na podstawie wpisu do rejestru ASI?

Jest to możliwe, gdy łączna wartość aktywów nie przekracza 100 milionów euro (tzw. małe ASI). W przypadku ASI, które nie stosują dźwigni finansowej i ich jednostki mogą zostać odkupione po co najmniej 5 latach od momentu nabycia, wartość aktywów nie może przekraczać 500 milionów euro.

Kiedy należy prowadzić działalność na podstawie zezwolenia?

O uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego należy wnioskować wtedy, gdy wartość aktywów przekracza kwoty wskazane w punkcie powyżej. Zarządzający ASI podlega również nadzorowi KNF, który realizuje się m.in. poprzez składanie okresowych sprawozdań.

Jakie są opłaty za wpis do rejestru ASI?

Za wpis do rejestru zarządzający ASI zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości 2000 euro. Należy również uiszczać coroczną opłatę w wysokości 750 euro na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Ile trwa proces zakładania ASI?

Proces rejestracji ASI trwa od 3 do 5 miesięcy i ma charakter dwustopniowy. Pierwszy stopień ma miejsce przed Komisją Nadzoru Finansowego i trwa do 3 miesięcy, natomiast drugi odbywa się przed Krajowym Rejestrem Sądowym i trwa ok. 1 miesiąc.

Dla kogo ASI?

Alternatywna spółka inwestycyjna to fundusz, na który powinni zwrócić uwagę inwestorzy zainteresowani udziałami spółek prawa handlowego. ASI to także ciekawa propozycja dla podmiotów dysponujących zdywersyfikowanym portfelem inwestycyjnym, który można by połączyć pod nadzorem jednego zarządzającego.

Elementy wniosku o wpis ASI

We wniosku o wpis alternatywnej spółki inwestycyjnej należy wskazać politykę inwestycją oraz strategię inwestycją ASI. Dokumenty te określają typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat ASI, kryteria doboru lokat ASI, zasady dywersyfikacji alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Obowiązki sprawozdawcze ASI

Zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI mają obowiązek dostarczania KNF okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących ich działalności i sytuacji finansowej ASI. Alternatywna spółka inwestycyjna składa roczne sprawozdania finansowe w KNF.

Sprawozdania okresowe ASI

Zgodnie z art. 222c ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych Towarzystwo oraz zarządzający ASI sporządzają i przekazują Komisji, z uwzględnieniem art. 110 rozporządzenia 231/2013, okresowe sprawozdania dotyczące:

1) działalności inwestycyjnej wykonywanej w imieniu zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych i unijnych AFI;

2) płynności i zarządzania ryzykiem zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych i unijnych AFI – w odniesieniu do każdej alternatywnej spółki inwestycyjnej i każdego unijnego AFI;

3) stosowania dźwigni finansowej AFI w zarządzanych alternatywnych spółkach inwestycyjnych i unijnych AFI, które stosują dźwignię finansową AFI – w odniesieniu do każdej alternatywnej spółki inwestycyjnej i każdego unijnego AFI.

Osoba do kontaktu
Tomasz Majkowycz
Adwokat/wspólnik zarządzający
Tel.: + 48 692 479 841
E-mail: t.majkowycz@madwokaci.pl

10 lat

Jesteśmy adwokatami
z ponad 10 letnim doświadczeniem.

1000 klientów

Pracowaliśmy z ponad 1 000
zadowolonych klientów.

100 mln

Wartość prowadzonych spraw to
ponad 100 mln złotych.

    Sprawdź, co możemy zrobić w Twojej sprawie:

    Umów konsultację ze specjalistą

    Napisz do nas wiadomość przez formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami przez telefon +48 692 479 841